search delete menu next next-1

Üyelik Sözleşmesi

 1.  TARAFLAR

1.1.        İşbu üyelik Sözleşmesinin (“Sözleşme”) tarafları kayıtlı merkez adresi Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No.6 Kat 1'de yer alan DAHİ Yayıncılık Anonim Şirket (“ DAHİ”) (Ticaret Sicil Numarası 783751,İşletmenin Merkezi: İstanbul – Web Adresi: www.dahiyayincilik.com, Mersis No: 0454-0541-8960-0017) ile [Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi No:6 34704 Ataşehir/İSTANBUL] mukim [DAHİ Yayıncılık A.Ş.] (“üye”)'dir.

1.2.        İşbu Sözleşme kapsamında DAHİ ve üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 1. site.description
 1. Site: [www.baskiteklif.com] isimli alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.
 2. Eser: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca, “Sahibinin hususiyetini taşıyan , ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini” kapsayan ürünler anlamına gelmektedir.
 3. İşlem Site'ye üye olan Eser Sahiplerinin Eserlerin DAHİ aracılıyla ve onun tarafından basılması, yayınlanması, satılması[a], işlemleridir.
 4. Site içerisinde yer alan işbu üyelik Sözleşmesi'ni kabul eden ve imzalayan Eser Sahiplerinin DAHİ'nin Eser'leri üzerinde DAHİ'nin basım, yayın, satış haklarına
 5. Liste: üye tarafından Eseri için talep edilen İşlemlerin yer aldığı, üyenin dilediği şekilde bu İşlemler'den birini veya birkaçını veya hepsini seçtiğini gösterdiği ve temin edilebilirlik koşullarına ilişkin bilgi almak için DAHİ'ye ya da gönderebildiği dokümanlardır.
 6. Teklif: üyenin oluşturduğu ve DAHİ'ye gönderdiği Listelerde yer alan taleplerin karşılanmasına yönelik olarak DAHİ tarafından sunulan fiyat ve İşlem özellikleri gibi bilgileri içeren ve Türk Borçlar Kanunu anlamında öneriye davet teşkil eden beyanlardır.
 7. Sipariş Formu: üye tarafından Türk Borçlar Kanunu kapsamında öneri niteliği taşıyan bir beyanla onaylanan Teklifin, DAHİ tarafından da kabul edilmesiyle oluşturulan; Taraflar arasındaki mal satımı ilişkisinin özel koşullarını düzenleyen ve işbu Sözleşmenin eki olan dokümandır.
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 1. DAHİ Siteyi işletmekte ve bu kapsamda Site üzerinden kitaplarını yayınlamak, fiyat almak, basıma gönderme ve benzeri işlemleri yapmak isteyen üyelere hizmet sağlamaktadır.
 2. İşbu Sözleşmenin konusu; üyenin Siteye üyeliğine ilişkin hüküm ve koşullarının düzenlenmesidir.
 3. Site üzerinde yayımlanmakta olan Kullanım Koşulları (bu doküman ekte verilmiştir) ile Gizlilik Politikası dokümanları da işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

 

 1. SİTEYE ÜYELİK KOŞULLARI
 1. Site tüm kullanıcılara ve açıktır.
 2. üye, Site'ye sosyal medya hesapları (Facebook, LinkedIn,Google+, vb.) üzerinden üye olması halinde DAHİ'ye işbu Sözleşme konusu çerçevesinde sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.
 3. DAHİ'nin üyeyi Site üyeliğine kabul etmeme, dilediği zaman üyelikten çıkarma veya üyeliğini askıya alma hakkı bulunmaktadır.
 4. üye, Site'yi kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de DAHİl olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. üye'ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran üye sorumlu olacaktır.
 5. üye, Sitenin kullanımı için kendi adı ve hesabına yalnızca tek bir üyelik oluşturma hakkına sahiptir. üyeliğin DAHİ tarafından askıya alınması veya iptal edilmesi halinde, önceki üyelik bilgilerinin veya farklı bilgilerin kullanılarak yeni bir üyelik oluşturulması mümkün olmayacaktır. DAHİ tarafından durumun tespiti halinde söz konusu üyelikler iptal edilecektir.  
 6. üye, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenmiş olsun veyahut olmasın Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Sitede yer alan tüm kural ve koşullara ve yürürlükte bulunan mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

                                                                                                                                         

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek üYE'y ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI'ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile üye ile DAHİ arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin DAHİ adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

7.2. üye'lere yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için DAHİ tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, üye kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

7.3. üye tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler üye'ye ait cihazlardan girildiğinden üye tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar DAHİl, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu üye'ye aittir.

7.4.KİŞİSEL VERİLER KANUNUNDAN KAYNAKLANAN HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • DAHİ'nin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, DAHİ' den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) DAHİ' den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin DAHİ için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu DAHİ'nin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir. DAHİ tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. örneğin DAHİ' de kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

üyeler bu madde ile belirtilen ancak bunlar ile sınırlı olmayan türde yasaklı ve hukuka aykırı içerikleri, hiçbir şekilde Site'ye yükleyemez, kullanamaz, 3. kişilerin istifadesine sunamaz:

üyeler bu madde ile belirtilen ancak bunlar ile sınırlı olmayan türde yasaklı ve hukuka aykırı içerikleri, hiçbir şekilde Site'ye yükleyemez, kullanamaz, 3. kişilerin istifadesine sunamaz:

 • üçüncü kişilere ait marka, patent veya başkaca fikri ve sınaî ürünler ile ticari sır, telif hakkı gerektiren içerik, reklam hakkı veya başkaca bir ekonomik hakkı ihlal eden içerik
 • Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve gerekse yabancı ülke kanunlarına göre hazırlanması, yayınlanması, toplum istifadesine sunulması yasak veya kısıtlanmış olan her türlü içerik
 • Kanunlar ile yasaklanmamış olsa bile bir illegal oluşumun (terör örgütleri, çıkar amaçlı suç örgütleri vs.) amaçlarına hizmet eden her türlü içerik
 • Kanunlar ile kısıtlanmış olsun veya olmasın üçüncü kişilerin özel hayatlarını ifşa eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden, kişilerin inanç ve kutsal değerlerini küçümseyen, aşağılayan, küfür veya hakaret içeren her türlü içerik.

DAHİ hiçbir şekilde yüklenen içerikten sorumlu olmayıp, içerikten kaynaklanan her türlü hukuki işlemlerden üye sorumludur. Söz konusu içerikle ilgili olarak DAHİ'nin bir zarara uğraması halinde ise üYE DAHİ'nin uğradığı uğrayacağı zararları ödemeyi kabul ve beyan eder.

GENEL HÜKÜMLER

 1. İşbu Sözleşmenin Taraflar arasında akdedilmesi, Tarafların birbirlerinden mal ya da hizmet alması zorunluluğunu doğurmamakta ve Tarafların böyle bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmemektedir.
 2. Site üzerindeki bilgiler DAHİ için bir bağlayıcılık taşımamakta, DAHİ'nin ya da Satıcının kamuoyuna açık şekilde mal sergilediği anlamına (dolayısıyla öneri beyanı anlamına) gelmemekte ve tavsiye niteliği taşımaktadır.
 3. üye, Siteye üye olması sırasında oluşturduğu şifreyi gizli tutmakla ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Şifrenin kullanılması münhasıran üyeye aittir. üyenin Şifreyi herhangi bir sebeple üçüncü kişilerle paylaşması halinde doğabilecek zararlardan DAHİ sorumlu olmayacaktır.
 1. SİPARİŞ SüRECİ VE SİPARİŞ FORMU
 1. “Sipariş Süreci” DAHİ tarafından geliştirilmiş bir satış modelidir. DAHİ ya da satıcı dilerlerse Sipariş Sürecini kullanarak İşlemeleri gerçekleştirebileceklerdir. Sipariş Sürecine ilişkin hükümler aşağıda verilmektedir:
 2. üye gerçekleştirmek istediği İşlemleri tespit ederek Listesine ekleyebilecektir. üye tarafından oluşturulan Liste incelenmek üzere DAHİ'ye Site üzerinden gönderilecektir.
 1. DAHİ, mümkün olan en kısa sürede ve 30 günü geçmemek kaydıyla üyenin göndermiş olduğu Listede yer alan İşlemler 'in teyidine ilişkin fiyat, teslim zamanı ve yeri ile ürün cinsi gibi bilgileri içeren Teklifleri (bir ya da birden fazla seçenek sunulması mümkündür) üyeye sunacaktır. Tekliflerin temini DAHİ tarafından ücretsiz sunulan ayrı bir bilgilendirme hizmet olup, Türk Borçlar Kanunu anlamında öneriye davet sayılmaktadır.
 2. DAHİ'nin ya da Satıcının 30 gün içerisinde bilgilendirme hizmetini sunmamış olması, üyenin Listesinde yer alan ürünlere ilişkin bilgilerin bulunamadığı ve bilgi edinme çalışmalarının sonlandırıldığı anlamına gelmektedir.
 3. DAHİ'nin üyeye sağlamış olduğu Listede yer alan ürünlerin teminine ilişkin Tekliflerde yer alan koşullara (eğer birden fazla seçenek varsa herhangi birine) tabi olarak İşlemleri gerçekleştirmek isteyen üye, buna ilişkin beyanını 20 gün içerisinde Site vasıtasıyla DAHİ'ye bildirmelidir. üyenin yaptığı bu bildirim Türk Borçlar Kanunu anlamında öneri olarak kabul edilecektir.
 4. üyenin öneri beyanını alan DAHİ kabul ya da ret beyanını 10 gün içerisinde Site vasıtasıyla ya da diğer yöntemlerle açıklamak zorundadır. Söz konusu süre içerisinde DAHİ'nin herhangi bir beyanda bulunmaması, önerinin reddedildiği anlamına gelmektedir.
 5. üyenin önerisinin DAHİ tarafından kabul edilmesiyle, Site üzerinde Sipariş Formu oluşturulur ve kabul beyanıyla birlikte ya da daha sonrasında Sipariş Formu üyeye gönderilir.DAHİ tarafından Sipariş Sürecinin kullanılmadığı diğer siparişlerde de üyenin talep ettiği İşlemler doğrultusunda Sipariş Formu oluşturulur.
 6. Sipariş Formunda kararlaştırılan ve ürün tipi de DAHİl olmak üzere herhangi koşul, ürünün kargoya verilmesinden önce üyenin beyanı ve DAHİ'nin veya ilgili Satıcının kabulü üzerine değiştirilebilir. Böyle bir durumda ürün için ödenen toplam bedelde yer alacak değişiklikler neticesinde Taraflar arasında gerekli ödeme veya iadeler gerçekleştirilir. Sipariş Formunda değişiklik olması halinde, siparişin bulunduğu ana kadar işlemekte olan tüm süreler yeniden başlar.
 1. FİKRİ MüLKİYET HAKLARI
 1. Site ve sitenin kaynak kodları DAHİl tüm unsurları üzerindeki ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim DAHİl tüm mali haklar DAHİl olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları, her türlü hak ve menfaat DAHİ'ye aittir. Sitenin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Siteden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İşbu Sözleşme kapsamında üyeye yalnızca Site üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için kişisel, dünya çapında, bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanımaktadır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm üyeye kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. üye, hiçbir şekilde Sitede çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.
 2. üye, DAHİ'ye bilgilerinin ve üye tarafından Site üzerinde oluşturulan içeriklerin, her türlü ortam ve dağıtım kanalı aracılığıyla (hali hazırda bilinen yahut sonradan geliştirilecek olan) kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletilmesi gösterilmesi ve dağıtılması, saklanması ve yedeğinin alınması için dünya çapında, münhasır olmayan, bedelsiz bir kullanım hakkı (alt lisans verme hakkı ile birlikte) vermektedir.
 3. üye DAHİ'nin ve iştiraklerinin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.
 1. site.nondisclosure
 1. Taraflar diğer Tarafın geçmişteki, günümüzdeki ya da gelecekteki ticari faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri, teknik bilgileri ve diğer müşterilerine ait bilgiler ile ilgili olan bilgilere ve ilgili tarafça gizli bilgi olarak tanımlanan bilgilerini Gizli Bilgi olarak kabul edecek ve Gizli Bilgileri diğer tarafın açık onayı olmadan 3. kişilerle paylaşmayacak, Sözleşme'nin ifası amacı dışında kullanmayacaktır. üye, DAHİ'ye ait Gizli Bilgileri kullanım amaçlarının ortadan kalkması ve en geç Sözleşme'nin feshedilmesi anında imha edecektir.
 2. Taraflar Gizli Bilgilere ilişkin resmi makamlardan gelen talepleri kanuni yükümlülüklerine aykırı olmamak üzere derhal yerine getirecektir.
 3. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin her türlü mevzuata her daim uygun davranacaklarını, bahsi geçen düzenlemeler uyarınca veri sahiplerinin ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun talep ettiği bilgi ve belgeleri en kısa zamanda teslim edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. üye, veri sahiplerinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarını kullanmasına ve diğer yükümlülüklere ilişkin olarak DAHİ ile iş birliği içerisinde çalışacaktır.
 4. Kişisel verilere ilişkin burada hüküm bulunmayan hallerde Sitede yer alan Gizlilik Politikası uygulanacaktır.
 5. İşbu madde Sözleşme'den bağımsız olup, Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshi halinde de yürürlükte kalacaktır.</li>
 1. SöZLEŞMENİN SüRESİ VE FESHİ
 1. Sözleşme, Taraflarca imzalanmasından itibaren 5 (beş) sene süreyle yürürlükte kalacaktır. Taraflarca 30 (otuz) gün önceden aksi beyanda bulunulmazsa, Sözleşme 5 (beş) senelik sürelerle sürekli olarak yenilenmeye devam edecektir.
 2. 9.1 numaralı madde kapsamında Taraflardan herhangi birinin yenilememe yönünde irade beyanı açıklaması, herhangi bir Tarafın sorumluluğunu doğurmayacaktır.
 3. DAHİ tarafından Sitenin faaliyetlerinin durdurulması, herhangi bir ek bildirim veya beyan gerekmeksizin işbu Sözleşmenin sona ermesi anlamına gelecektir. Site üzerinden sunulan hizmetlerin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması, Sözleşme'nin feshi anlamına gelmemektedir.
 4. Sözleşme DAHİ tarafından 1 (bir) hafta öncesinde bildirimde bulunmak üzere herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Ancak Sözleşme feshedilmiş olsa DAHİ, fesih tarihinden önce verilmiş siparişler kapsamındaki tüm borçlar ifa edilecektir.
 5. Taraflardan herhangi birinin iflası, borçlarını ödemede acze düşmesi veya konkordato ilan etmesi durumlarında, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Fesih talebinde bulunan tarafın, işbu sözleşmenin feshi ile uğramış olduğu zararı ayrıca talep etme hakkı her zaman saklıdır. Taraflardan herhangi birinin gizlilik maddesinde yer alan hükme aykırı davranması, diğer tarafa işbu sözleşmeyi derhal, tek taraflı olarak feshetmek hakkı verir.
 6. üyenin hissedarlık yapısının değişmesi halinde, DAHİ'nin bu hususları öğrenmesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve sorumluluk altına girmeksizin feshetme hakkı bulunmaktadır.
 1. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
 1. Sözleşmedeki yükümlülüklerin gereği gibi veya hiç yerine getirilmemesi halinde, Taraflar birbirlerinin uğradıkları zararı tazmin edecektir.
 2. üye tarafından ileri sürülen her türlü talep ve iddialardan dolayı DAHİ'nin sorumluluğu, uğranılan doğrudan zararların tazmini ile sınırlı olacak ve DAHİ'nin bu sorumluluk kapsamında toplamda ödemesi gereken tutar hiçbir şekilde uyuşmazlık konusu sipariş kapsamında DAHİ'ye ödenen net ücretin %30'unu geçmeyecektir.
 3. DAHİ hiçbir şekilde kar kaybından veya dolaylı zarar, ziyan ve hasar taleplerinden, ticari itibar, saygınlık veya fırsatların kaybından doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
 4. DAHİ hiçbir şekilde kar kaybından veya dolaylı zarar, ziyan ve hasar taleplerinden, ticari itibar, saygınlık veya fırsatların kaybından doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
 1. MÜCBİR SEBEP
 1. İşbu Sözleşme'nin onaylandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen ve Tarafların Sözleşme konusu ediminin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt gibi haller ile Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır.
 2. Mücbir sebep nedeniyle 30 günden fazla bir süre boyunca bir Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki borçlarını ifa edememesi halinde diğer Tarafın işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da bedel ödeme sorumluluğu bulunmaksızın feshetme hakkı bulunmaktadır.
 3. Mücbir sebep nedeniyle Tarafların borçlarını ifa etmede gecikmeleri halinde, söz konusu gecikmeden dolayı Tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 1. site. miscellaneous_provisions
 1. site. bona_fides Taraflar, bu sözleşme hükümlerine ilişkin olarak birbirlerinin haklarına saygı göstermeyi, iyi niyete dayalı münasebetler içinde bulunmayı ve sözleşmede belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.
 2. Devir: üye, Sözleşmeyi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, öncesinde DAHİ'nin yazılı onayını almadan, hiçbir şekilde bir başka kuruluş veya şahsa devredemez. DAHİ, Sözleşme'yi ve Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üyeye bildirimde bulunmaksızın devredebilir.
 3. Taraflar Arasındaki İlişki İşbu Sözleşme, Taraflar arasında hiçbir şekilde ortaklık, ortak girişim, acente, iş ilişkisi veya güvene dayalı başka bir işlem teşkil etmez, kurmaz ya da ifade etmez. İşbu Sözleşme hiçbir Tarafa diğer Taraf adına taahhütlerde bulunma veya diğer Tarafı borç altına sokma yetkisi (herhangi bir taahhütte, bir yükümlülük veya sorumluluk varsayımında bulunma veya bir hakkın icrası veya yetkinin kullanılması dahil olmak üzere) vermez.
 4. Geçerlilik: Sözleşmede yer alan hükümlerden bir ya da birkaçının gerek taraflarca karşılıklı anlaşma gerekse hukuki bir zorunluluk sebebiyle uygulanamaz hale gelmesi durumunda sözleşmenin diğer hükümleri aynen uygulanmaya devam edecektir. Gerektiği takdirde taraflar, karşılıklı anlaşma ile uygulanamaz hale gelen madde yerine yenisini tanzim edecektir.
 5. Feragat: Sözleşmede yer alan haklardan bir ya da birkaçının kullanılmaması, taraflar tarafından haklarından vazgeçildiği yazılı olarak belirtilmediği sürece, bu hakların kullanılmasından tamamen feragat edildiği veya sair başka hakların da kullanılmayacağı şeklinde yorumlanamayacağı gibi, karşı tarafa da bu yönde herhangi bir hak vermeyecektir.
 6. Sözleşmenin Bütünlüğü: İşbu sözleşme ve ekleri taraflar arasında bu hususta yapılmış olan tek yazılı metin olup, daha önce aynı konuda yapılan yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin, taahhütlerin, mektupların, bildirimlerin yerine geçecektir. Ekler ile işbu sözleşme arasında uyuşmazlık olması halinde işbu sözleşme hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.
 7. Sözleşmenin Değiştirilmesi: İşbu Sözleşmenin koşulları DAHİ tarafından istendiği anda tek taraflı olarak DAHİ tarafından uygun görüleceği şekilde değiştirilebilecektir. üyeye değişiklik bildiriminin yapılmasından sonra üyenin Siteyi kullanmaya devam etmesi, yapılan değişikliğin kabul edildiği anlamına gelmektedir.
 8. Tebligat Adresi: Taraflar arasındaki iş bu sözleşmeden doğan her türlü ihbar ve ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, faks, mutabakata vardıkları elektronik posta adresleri veya noter aracılığı ile yapılır (Yasalar uyarınca belli usulle yapılması gereken bildirimler istisnadır). Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, işbu sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 9. Uygulanacak Hukuk: Sözleşme Türk hukukuna tabidir ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.
 10. site.competent_lawsite.competent_law1
 11. Delil Sözleşmesi: Delil Sözleşmesi:  
 12. Yürürlük: İşbu sözleşme, elektronik ortamda akdedilmiş olup, DAHİ tarafından kabul beyanının üyeye ulaşması anında kurulmuş sayılacaktır.
 13. Masraflar: Sözleşme'nin ifasından kaynaklanan vergi, harç, resim gibi yükümlülükler Taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK - 1

KULLANIM KOŞULLARI

 1. Taraflar
 1. Taraflar[DAHİ Yayıncılık A.Ş] isimli alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi (“Site”) kayıtlı merkez adresi Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No.6 Kat 1'de yer alan DAHİ Yayıncılık Anonim Şirket (“DAHİ”) tarafndan işletilmektedir. Siteden herhangi bir şekilde yararlanan herkes Kullanıcı olarak adlandırılacaktır.
 2. İşbu Koşullar kapsamında DAHİ ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Tarafı birlikte ise “Tarafları olarak anılacaklardır.
 1. Koşulların Kapsamı ve Konusu
 1. İşbu Koşulların konusu; Kullanıcıların Site içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için uyulması gereken usul ve esaslar ile Site'nin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.  
 2. Sitenin bazı özelliklerinden yararlanabilmek için Siteye üye olmak gerekebilir. Siteye üyelik için Kullanıcıların üyelik başvurusu yapmaları ve DAHİ tarafından sunulacak üyelik sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir.
 3. Site üzerinden yayımlanabilecek sair kullanım şartları da işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası kabul edilecektir.
 1. Koşulların Kabul Edilmesi ve Uygulanması
 1. Kullanıcının bu Siteye girmesi ve/veya herhangi bir surette erişim sağlaması veya bu Sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanması Kullanım Koşullarının Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Bu nedenle lütfen, Siteyi kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen siteyi kullanmayınız.
 2. DAHİ'nin dilediği zaman bu Kullanım Koşullarının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tuttuğundan Siteyi her ziyaret ettiğinizde kullanım şartlarını gözden geçirmeniz, yeni değişikliklerden haberdar olmanız açısından önerilmekte olup Siteye erişime veya herhangi bir şekilde Siteden yararlanmaya devam etmeniz işbu Kullanım Koşullarında yer alacak değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 1. Kullanıcı, Sitede gerçekleştireceği tüm işlemlerde Koşullar ile Sitede zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak; herhangi bir yöntem ile Site'nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
 1. Site'nin kullanımına ilişkin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. DAHİ, Kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının Koşullarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan DAHİ'nin uğrayacağı zararlar Kullanıcıya rücu edilecektir.
 2. Kullanıcı Sitede yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Kullanıcı aynı zamanda Siteye erişimin DAHİ'nin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple durdurulabileceğini kabul eder. Ek olarak DAHİ'nin dilediği zaman Siteni kalıcı olarak kapatma ve faaliyetlerini durdurma ile Site üzerindeki (sunulan hizmetler de DAHİl) dilediği değişiklikleri yapma hakkı da bulunmaktadır.
 3. Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı DAHİ'ye aittir. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Siteden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site DAHİlinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 4. Kullanıcıların Sitenin güvenliğini tehdit edebilecek, Siteye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcıların Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Siteye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Sitede yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, DAHİ ve diğer Kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, DAHİ sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
 5. Kullanıcının Siteyi kullanırken hukuka aykırı davranışlarda bulunması ya da işbu Koşulları ihlal etmesi halinde, DAHİ'nin Kullanıcının Siteyi kullanmasını kısmen veya tamamen, geçici veya kalıcı şekilde engelleme hakkı bulunmaktadır. DAHİ'nin diğer yasal hakları saklı tutulmaktadır.
 6. DAHİ'nin Site vasıtasıyla elde ettiği tüm kişisel nitelikte olmayan verileri ve Site üzerinde oluşan trafiği (kişisel veri içermemek kaydıyla) dilediği gibi takip etme ve bu kapsamdaki verileri dilediği şekilde işleme hakkı bulunmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ise Gizlilik Politikasına tabi olarak gerçekleştirilecektir.
 7. Taraflar arasındaki işbu Koşullardan doğan her türlü ihbar ve ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, faks, mutabakata vardıkları elektronik posta adresleri veya noter aracılığı ile yapılır (Yasalar uyarınca belli usulle yapılması gereken bildirimler istisnadır). Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, işbu sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 1. Tarafların Sorumluluklarına İlişkin Hükümler
 1. DAHİ, Siteye girilmesi, Site'nin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Site üzerinden gerçekleşen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere Site'nin kullanımı neticesinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. DAHİ, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı DAHİl ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site'nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
 2. Sitede yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı DAHİ sorumlu tutulamaz.
 3. Kullanıcı, Site üzerinden DAHİ'nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DAHİ'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 4. Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler Sitede yer aldığı şekliyle sunulmakta olup, bu kapsamda DAHİ'nin bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. DAHİ, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda DAHİ'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 6. Kullanıcı, DAHİ'nin Siteye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Siteden yahut Siteye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve DAHİ'nin yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.
 1. Koşulların Değiştirilmesi
 1. DAHİ'nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve Site üzerinden yayınladığı sair kullanım şartlarını dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Siteyi yeniden organize etme, Site'nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır.
 2. DAHİ tarafından yukarıda sayılan değişiklikler, değişikliklerin Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Sitenin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.  
 3. Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir adli ya da idari merci tarafından hükümsüz kılınması halinde, söz konusu hükümlerin amacına en yakın ve hkuken geçerli olacak yeni bir hüküm taraflar arasında uygulanmaya başlayacaktır.

        Yürürlük:

 1. İşbu Koşullar ve Koşullarla atıfta bulunulan ve Koşulların ayrılmaz bir parçası olan Site içinde bildirilen tüm şartlardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme Kullanıcı tarafından Siteye herhangi bir surette erişim sağlanması veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilginin kullanılması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girme anında Kullanıcının işbu Koşulların tamamını okuduğu ve anladığı kabul edilir.